Joanna Łępicka

Tłumacz przysięgły języka angielskiego Kraków

Czy zawód tłumacza przysięgłego zniknie?

Czy zawód tłumacza przysięgłego zniknie?

Komisja Europejska dyskutuje obecnie nad przyjęciem wniosku legislacyjnego złożonego w Parlamencie Europejskim przez Komisarz Viviene Reding. Rozporządzenie to przewiduje, że tłumaczenie dokumentów, takich jak akty urodzenia, akty małżeństwa, zaświadczenia o niekaralności, świadectwa szkolne i dyplomy, wypisy z rejestrów spółek i ksiąg wieczystych itp. nie wymagałyby formy tłumaczenia uwierzytelnionego. Celem tych zmian, które wejdą w życie prawdopodobnie w 2016 r., jest ograniczenie biurokracji w sytuacjach, gdy obywatele lub firmy przenoszą się do innego państwa członkowskiego.

Czy zmiany te spowodują, że zawód tłumacza przysięgłego zniknie? Z pewnością ograniczy to ilość zleceń na tłumaczenia poświadczone, jednak nie będzie to oznaczało definitywnego końca tej profesji. Przede wszystkim Rozporządzenie nie będzie obejmowało pism sądowych, a więc dokumenty takie jak wyroki sądowe nadal będą wymagały tłumaczenia uwierzytelnionego. Ponadto, przepisy tę będą oczywiście dotyczyły jedynie dokumentów wydawanych przez instytucje państw Unii Europejskiej, nie obejmując swym zasięgiem pozostałych krajów. Co więcej, Rozporządzenie przewiduje sytuację, w której dana instytucja może zażądać tłumaczenia poświadczonego danego dokumentu w przypadku, gdy ma wątpliwości co do jego autentyczności.

Więcej szczegółów na temat nowych przepisów można znaleźć tutaj:
https://altranslations.co.uk/blog/certified-translation-business-over
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/juri/dv/com_com%282013%290228_/com_com%282013%290228_pl.pdf

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. aria-required='true'

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>